Predseda Rady

Predseda rady je oprávnený konať samostatne v mene regulátora. Predseda rady

  • koordinuje činnosť rady a riadi jej rokovanie,
  • navonok koná v mene rady,
  • určuje organizáciu a agendu senátov rady,
  • predkladá rade na schválenie návrh rokovacieho poriadku rady,
  • predkladá rade na schválenie návrh štatútu regulátora,
  • navrhuje ministerstvu financií rozpočet regulátora a záverečný účet regulátora,
  • predkladá príslušnému výboru národnej rady rozpočet a záverečný účet regulátora,
  • spolu s riaditeľom predkladá príslušnému výboru národnej rady výročnú správu,
  • vykonáva ďalšie činnosti v rozsahu určenom štatútom regulátora alebo organizačným poriadkom regulátora.

Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda rady alebo iný člen rady poverený predsedom rady, ak nie je možné zastupovanie podpredsedom rady. Ak predseda rady nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu podpredseda rady.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5