Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA)

ERGA predstavuje najdôležitejšie medzinárodné fórum pre regulátorov audiovizuálnych médií v kontexte EÚ. Ako poradný orgán Európskej komisie predstavuje ERGA pre Radu zároveň platformu na ovplyvňovanie tvorby novej legislatívy či jej úpravy a rovnako tak na implementáciu existujúcich legislatívnych aktov EÚ.

Dňa 3. februára 2014 Európska komisia prijala rozhodnutie o zriadení ERGA a stanovení cieľov skupiny:

  • radiť a pomáhať Komisii v jej práci, zabezpečiť konzistentné vykonávanie smernice o AVMS, ako aj vo všetkých ostatných záležitostiach súvisiacich s audiovizuálnymi mediálnymi službami v rámci kompetencie Komisie,
  • uľahčiť spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v EÚ, ako je stanovené v smernici upravujúcej audiovizuálne mediálne služby,
  • umožniť výmenu skúseností a osvedčených postupov.

V roku 2021 boli medzi hlavné priority ERGA zaradené tri tematické oblasti:

  • implementácia a vynucovanie právneho rámca Smernice o AVMS,
  • regulačný rámec EÚ,
  • dezinformácie.

Rok 2021 bol dôležitým z pohľadu ambícií EK v oblasti úprav európskeho mediálneho regulačného rámca – konkrétne v rámci Nariadenia o digitálnych službách (DSA). Spolu s predložením tohto pripravovaného legislatívneho návrhu bol rok 2021 pre ERGA zásadný aj z pohľadu presadzovania smernice o AVMS, ktorá mala byť transponovaná do národných legislatív členských štátov k 19. septembru 2020. Dôsledná implementácia a uplatňovanie tohto sektorovo špecifického nástroja má zásadný význam pre vytvorenie pevného základu pre akýkoľvek horizontálny režim, ktorý bude EÚ rozvíjať v rámci balíka zákona o digitálnych službách.

Skupina ERGA v roku 2021 podporovala EK v jej úlohe zabezpečovať konzistentnú implementáciu, najmä prípravou a zverejnením usmernení k výkladu smernice. V tejto súvislosti bola dôležitá aj činnosť ERGA v oblasti uplatňovania Memoranda o porozumení, ktorého hlavným cieľom je efektívne riešenie cezhraničných prípadov a tiež zintenzívnenie bilaterálnej spolupráce medzi regulátormi v EÚ.

Pracovnú skupinu ERGA venovanú problematike online dezinformácií vedie aj v roku 2023 Rada pre mediálne služby, a to v zastúpení vedúceho Analytického odboru Kancelárie Rady Stanislava Matějku. V rámci pracovnej skupiny boli pripravené viaceré výskumné správy, usmernenia a odporúčania súvisiace s prípravou posilneného európskeho Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. ERGA vo svojej správe Definícia dezinformácií a súvisiace pojmy zverejnenej v marci 2021 predstavila návod, ako nájsť spoločné definície pre pojmy dezinformácia, misinformácia či politická reklama. Odporúčania EK a členským štátom mali za cieľ prispieť do diskusie o posilnení Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií ako aj o novej legislatíve v oblasti zvyšovania transparentnosti politickej reklamy online. Rada v rámci ERGA vedie pracovnú skupinu, ktorá vypracovala pripomienky k pripravovanej legislatíve EÚ o regulácii online politickej reklamy.

V roku 2021 sa Rada významným spôsobom podieľala aj na práci akčnej skupiny venovanej téme mediálnej gramotnosti, v rámci ktorej bola pripravená správa Odporúčania pre kľúčové princípy iniciatív rozvoja mediálnej gramotnosti pre platformy na zdieľanie videí. Správa identifikuje šesť hlavných princípov, ktorými by sa platformy mali riadiť pri príprave kampaní a tiež ponúka prehľad skúseností členov ERGA s rozvojom mediálnej gramotnosti v členských štátoch.

Články

Kalendár akcií

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2