Povinnosti samoregulačných orgánov

Samoregulačný orgán je povinný informovať Radu pre mediálne služby o svojich rozhodnutiach vo veciach dodržiavania povinností podľa zákona o mediálnych službách a o uložených sankciách, a to  do piatich pracovných dní odo dňa konečného rozhodnutia alebo uloženia sankcie. Samoregulačný orgán je zároveň povinný zaslať Rade pre mediálne služby písomné odôvodnenie svojho konečného rozhodnutia a uloženej sankcie bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení.

Samoregulačný orgán je povinný predkladať Rade pre mediálne služby správu o činnosti samoregulačného orgánu, a to do 60 dní po skončení kalendárneho roka.

Správa o činnosti obsahuje tieto informácie o činnosti samoregulačného orgánu za príslušný kalendárny rok:

 • zoznam osôb, ktoré sa zaviazali kódex dodržiavať,
 • informácie o činnosti orgánu presadzujúceho dodržiavanie kódexu a štatistické porovnanie s predchádzajúcim obdobím,
 • informácie o počte a spôsobe vybavenia prijatých sťažností,
 • informácie o uložených sankciách a ich plnení.

Na svojom webovom sídle je samoregulačný orgán povinný zverejniť

 • kódex,
 • zoznam osôb, ktoré sa zaviazali kódex dodržiavať,
 • orgán presadzujúci dodržiavanie kódexu,
 • správy o činnosti samoregulačného orgánu,
 • informácie o spôsobe podávania sťažností,
 • informácie o mechanizme nezávislej kontroly plnenia uložených sankcií a presadzovania dodržiavania kódexu,
 • konečné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom a o uložených sankciách.