Zoznam významných podujatí

Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienok:

  1. jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,
  2. má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity alebo
  3. je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia.

Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby zabezpečí Rada pre mediálne služby v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takýchto podujatí. Zoznam podujatí, po jeho odsúhlasení Európskou ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Rada pre mediálne služby.