Čo je samoregulačný mechanizmus

Zápis samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov do evidencie vykonáva Rada pre mediálne služby na základe písomnej žiadosti. 

Rada pre mediálne služby monitoruje a hodnotí činnosť samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov, ktoré tieto mechanizmy presadzujú. Analýzu samoregulačných mechanizmov v oblasti poskytovania obsahových služieb Rada uvádza vo výročnej správe za príslušný rok. 

Je povinnosťou vysielateľa, poskytovateľa AVMS aj poskytovateľa platformy na zdieľanie videí zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k informácii o tom, či podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu, vrátane uvedenia samoregulačného orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje.