Zloženie a funkčné obdobie členov 

Predsedníčka
Mgr. Slavomíra Salajová
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

Podpredseda
doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

Členovia
PhDr. Eva Czuczorová
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

Bc. Zita Hosszúová
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

Ing. Tomáš Janísek
funkčné obdobie: 14. 9. 2022 – 13. 9. 2026

JUDr. Katarína Kožuchová
funkčné obdobie: 19. 10. 2022 – 18. 10. 2026

Mgr. et Mgr. Radoslav Kutaš
funkčné obdobie: 20. 9. 2022 – 19. 9. 2026

Mgr. Marcel Suchár
funkčné obdobie: 31. 8. 2022 – 30. 8. 2026

Mgr. Vladimír Ruman
funkčné obdobie: 9. 9. 2022 – 8. 9. 2026


Komisia má deväť členov a tvorí ju:

  • jeden člen nominovaný Radou pre mediálne služby17b) (ďalej len „regulátor“),
  • jeden člen nominovaný ministerstvom kultúry,
  • jeden člen nominovaný Slovenskou obchodnou inšpekciou,
  • jeden člen nominovaný profesnou organizáciou distributérov audiovizuálnych diel reprezentujúcich väčšinu trhu kinodistribúcie,
  • jeden člen nominovaný profesnou organizáciou televíznych vysielateľov reprezentujúcich väčšinu reklamného trhu,
  • jeden člen nominovaný profesnou organizáciou prevádzkovateľov audiovizuálneho technického zariadenia reprezentujúcou väčšinu trhu,
  • jeden člen nominovaný Rozhlasom a televíziou Slovenska,
  • jeden člen nominovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za oblasť detskej psychológie alebo vzdelávania,
  • jeden člen nominovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR za oblasť sociálnoprávnej ochrany detí.

Funkčné obdobie člena komisie je štvorročné a začína plynúť dňom doručenia nominácie komisii; člena komisie možno nominovať aj opätovne.