Pôsobnosť

Komisia na ochranu maloletých je zriadená ako osobitný orgán koregulácie pre oblasť ochrany maloletých pri uplatňovaní jednotného systému označovania a iného akceptovaného systému označovania. 

Do pôsobnosti komisie patrí:

  • vypracúvať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, ktorý predkladá ministerstvu kultúry,
  • vypracúvať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanovuje zoznam akceptovaných systémov označovania a podrobnosti o spôsobe ich uplatňovania, ktorý predkladá ministerstvu kultúry,
  • metodicky usmerňovať postupy pri určovaní vekovej vhodnosti osobami uskutočňujúcimi hodnotenie vekovej vhodnosti.

Podrobnosti o činnosti komisie upraví rokovací poriadok komisie, ktorý schvaľuje komisia.