Správy o činnosti samoregulačných orgánov

Správu o činnosti samoregulačného orgánu predkladá Rade pre mediálne služby samoregulačný orgán do 60 dní po skončení kalendárneho roka. 

Prvé správy o činnosti samoregulačných orgánov budú na tomto mieste dostupné najskôr v marci 2023.