Čo je samoregulačný orgán

Samoregulačný orgán je iniciatíva alebo orgán samoregulácie pôsobiaci na území Slovenskej republiky presadzujúci samoregulačný mechanizmus uplatňovaný na základe kódexu správania sa alebo obdobného samoregulačného systému pravidiel správania sa v oblasti poskytovania obsahových služieb.

Prostredníctvom kódexu presadzovaného samoregulačným orgánom a evidovaného Radou pre mediálne služby v evidencii alebo zverejneného Európskou komisiou sa môže uskutočňovať výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona o mediálnych službách.