Rada Európy

Rada Európy vníma dôležitú úlohu nezávislých regulačných orgánov poverených zodpovednosťou za reguláciu audiovizuálneho sektora na národnej úrovni, ktorí prispievajú k podpore rozvoja priaznivého prostredia pre slobodu prejavu. Skutočná nezávislosť v práve a v praxi je predpokladom toho, aby tieto orgány mohli vykonávať svoje úlohy účinným, transparentným a zodpovedným spôsobom. Rada Európy uznáva, že na zabezpečenie existencie širokého spektra nezávislých a autonómnych médií v sektore audiovizuálnych médií je nevyhnutné zabezpečiť ich primeranú reguláciu. Regulačný rámec musí zaručovať slobodu prejavu a zároveň zabezpečiť rovnováhu medzi touto slobodou a inými legitímnymi právami a záujmami. Na tento účel zohrávajú dôležitú úlohu špeciálne vymenované národné regulačné orgány (NRO), ktoré sa tešia skutočnej nezávislosti, zaručenej zákonom a overenej v praxi. Súčasťou Rady Európy je aj Európske audiovizuálne observatórium (EAO). To bolo založené v Štrasburgu v roku 1992 ako odpoveď na výrazný nedostatok informácií a transparentnosti v tomto odvetví. Dodnes pokračuje v poskytovaní komparatívneho európskeho prehľadu audiovizuálneho priemyslu v 40 rôznych krajinách, ako aj podrobnej analýzy národných a dokonca aj regionálnych odvetví. Právny rámec - Rada Európy