Spôsob úhrady

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť.

Z uvedeného vyplýva, že správny poplatok je potrebné uhradiť už spolu so samotným podaním. V prípade neuhradenia správneho poplatku nebude požadovaný úkon vykonaný.

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom platobného systému eKolok, pričom k dispozícii sú viaceré spôsoby úhrady správneho poplatku, ktoré sú detailne popísané na nasledujúcej webovej stránke

Sadzobník správnych poplatkov za jednotlivé úkony je dostupný tu: https://rpms.sk/podavanie-podnetov/uhrada-spravnych-poplatkov/sadzobnik-spravnych-poplatkov.