Riaditeľ

Riaditeľ je výkonným orgánom regulátora, ktorého volí a odvoláva rada. Koná v mene regulátora voči zamestnancom v pracovnoprávnych vzťahoch a riadi činnosť kancelárie.

Riaditeľom Rady pre mediálne služby je Mgr. Martin Dorociak.