Predseda Rady

Predseda rady je oprávnený konať samostatne v mene regulátora. Predseda rady

  • koordinuje činnosť rady a riadi jej rokovanie,
  • navonok koná v mene rady,
  • určuje organizáciu a agendu senátov rady,
  • predkladá rade na schválenie návrh rokovacieho poriadku rady,
  • predkladá rade na schválenie návrh štatútu regulátora,
  • navrhuje ministerstvu financií rozpočet regulátora a záverečný účet regulátora,
  • predkladá príslušnému výboru národnej rady rozpočet a záverečný účet regulátora,
  • spolu s riaditeľom predkladá príslušnému výboru národnej rady výročnú správu,
  • vykonáva ďalšie činnosti v rozsahu určenom štatútom regulátora alebo organizačným poriadkom regulátora.

Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda rady alebo iný člen rady poverený predsedom rady, ak nie je možné zastupovanie podpredsedom rady. Ak predseda rady nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu podpredseda rady.