Orgány Rady pre mediálne služby

Orgánmi Rady pre mediálne služby sú

 • rada,
 • predseda rady,
 • riaditeľ.

Rada rozhoduje v pléne, ak rozhoduje

 • o odvolaní,
 • vo veciach licencií,
 • vo veciach udelenia súhlasu s prevodom alebo prechodom oprávnenia,
 • o námietkach voči rozhodnutiu o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu.

Rada rozhoduje v senáte

 • v správnom konaní v prvom stupni vo veciach dodržiavania povinností a ukladania sankcií podľa zákona o mediálnych službách a podľa zákona o publikáciách,
 • o podnetoch na preverenie porušenia zákona o mediálnych službách,
 • o podnetoch na zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu,
 • o námietkach vo veciach zápisu do evidencie,
 • vo veciach určených štatútom Rady pre mediálne služby.

Na konanie v prvom stupni je príslušný útvar Kancelárie Rady pre mediálne služby určený organizačným poriadkom.