Pôsobnosť kancelárie

Kancelária vykonáva

  • úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti regulátora,
  • plnenia rozhodnutí rady,
  • ďalšie úlohy určené štatútom regulátora alebo organizačným poriadkom regulátora.