Postavenie a poslanie Rady pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby je orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu.

Poslaním Rady pre mediálne služby je

  • presadzovať verejný záujem v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu,
  • chrániť slobodu prejavu, právo na informácie a právo na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu
  • vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu.

Rada pre mediálne služby vykonáva svoju činnosť nezávisle a transparentne v súlade s cieľmi zákona o mediálnych službách, ktorými sú najmä 

  • pluralita médií, 
  • kultúrna a jazyková rozmanitosť, 
  • ochrana spotrebiteľa, 
  • prístupnosť, nediskriminácia, riadne fungovanie vnútorného trhu a 
  • podporovanie spravodlivej hospodárskej súťaže.