Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 5. 10. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o štyroch bodoch licenčnej agendy, v senátoch posudzovala tri podnety na preverenie týkajúce sa obsahu vysielania, deväť podnetov týkajúcich sa nelegálneho obsahu a začala jedno správne konanie z inej oblasti. Rada okrem iného

  • odňala frekvencie 101,7 MHz Dubnica nad Váhom a 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (program. služba Rádio WOW) ako sankciu za to, že ich (v dňoch kontrolných meraní 17. 3. a 8. 9. 2022) nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené a zároveň mu uložila upozornenie na porušenie zákona ako sankciu za to, že v uvedených dňoch nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené, frekvencie 88,3 MHz Púchov a 104,4 MHz Považská Bystrica;
  • odňala frekvencie 91,9 MHz Zlaté Moravce a 87,8 MHz Nitra na žiadosť vysielateľa D.EXPRES, k.s. (program. služba MELODY); 
  • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (program. služba Rádio Frontinus) v súvislosti s možným nesplnením povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona uloženej rozhodnutím Rady dňa 6. 7. 2022;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) v súvislosti s tým, že dňa 1. 8. 2022 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Menia stratégiu bez slovného upozornenia, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 62 ods. 6 ZMS);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Kabeltelsat s.r.o. (program. služba TV NOVÁKY) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní 22. – 25. 7. 2022 (§ 20 ods. 4 písm. e) ZMS) a že v dňoch 4. 5. a 20. 7. odvysielal programy Záznam priamy prenos mestské zastupiteľstvo Nováky, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky (§ 25 písm. b) ZMS) a vo veci možného nevysielania v súlade s podmienkami udelenej autorizácie vysielania (§ 165 ods. 4 písm. a) ZMS);
  • zaoberala sa ôsmimi podnetmi týkajúcimi sa šírenia údajného nelegálneho obsahu na platforme Facebook a jedným na portáli Denník N, pričom pri šiestich z týchto podnetov musela konštatovať, že podnet odkladá z dôvodu absencie povinných náležitostí nevyhnutných na prešetrenie podnetu (z podnetov nebolo zrejmé, aký konkrétny obsah mal predstavovať potenciálne nelegálny obsah, a to ani po výzve na doplnenie týchto údajov) a pri troch z nich, že je podnet neopodstatnený, pretože nahlásený obsah nenaplnil kritéria pre nelegálny obsah definované zákonom o mediálnych službách (t. j. nešlo o obsah napĺňajúci znaky detskej pornografie; podnecujúci ku konaniu napĺňajúceho trestné činy terorizmu alebo schvaľujúci takéto konanie; napĺňajúci znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti),
  • uznala za neopodstatnený podnet na preverenie vysielania príspevku Sporné automobily v programe Televízne noviny dňa 2. 8. 2022 (MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA), ktorý namietal jeho údajnú neobjektívnosť.    

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 5. 10. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu. 


ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
ZMS – zákon č. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách
 

Kalendár akcií

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2