Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 7. 9. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby v pléne rozhodovala o troch začatých správnych konaniach týkajúcich sa obsahu vysielania a siedmich bodoch týkajúcich sa licenčnej agendy, v senátoch posudzovala tri podnety na preverenie týkajúce sa obsahu vysielania, ostatné senátne body sa týkali licenčnej agendy. Rada okrem iného

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N, s.r.o. (program. služba TA3) v súvislosti s vysielaním programu Tak takto?! (hosť: J. Draxler) dňa 22. 2. 2022, v ktorom odzneli kritické vyjadrenia a jednostranné názory na pôsobenie USA, resp. NATO v rámci zahraničnej politiky dotýkajúce sa konfliktu na Ukrajine a vyjadrenia vyznievajúce v prospech Ruska, bez kritického zhodnotenie ruských požiadaviek v tejto veci, pričom tieto neboli zo strany moderátorky náležite dopĺňané, ani korigované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR);
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (program. služba Jednotka) v súvislosti s vysielaním programu Správy a komentáre dňa 22. 2. 2022 (hosť: J. Čarnogurský), pretože sa nepotvrdilo podozrenie, že v nich došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR);
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) v súvislosti s vysielaním príspevkov Zbili a natáčali 11-ročné dievča v programoch Televízne noviny dňa 5. 1. 2022 a Reflex v dňoch 10. a 12. 1. 2022, pretože sa nepotvrdilo podozrenie, že v nich došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti v príspevku identifikovateľných osôb (§ 19 ods. 1 písm. a) ZVR) a k porušeniu zákazu nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu (§ 19 ods. 1 písm. f) ZVR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Music Gallery Group, s. r. o.za to, že nepodal v zákonnej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na vysielanie programovej služby JAZZ návrh na zápis činnosti do ORSR (§ 16 ods. 3 písm. h) ZVR);
 • zastavila správne konanie vedené voči spoločnostiam Kúpele Trenčianske Teplice, Družstvo BELSAT a Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1 a ČT 2 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa, keďže na základe ZMS už prevádzkovatelia retransmisie nie sú povinní predkladať Rade súhlasy pôvodných vysielateľov programových služieb, ktoré šíria;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (program. služba Jojko) v súvislosti s vysielaním programu No, počkaj! (časť Na pláži) dňa 23. 6. 2022 o 20:30 hod. bez označenia piktogramom nevhodnosti, čiže klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 62 ods. 6 ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Mária Slovensko s.r.o. (program. služba Rádio Mária) z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 91,1 MHz Rimavská Sobota, 93,5 MHz Lučenec, 95,3 MHz Rožňava, 95,8 MHz Žiar nad Hronom, 97,4 MHz Topoľčany, 98,5 MHz Brezno a 98,5 MHz Tvrdošín na účely, na ktoré mu boli pridelené (§ 199 ods. 2 písm. d) ZMS) a zároveň uznala za neopodstatnený podnet na preverenie možného nevyužívania frekvencie 102,1 MHz Považská Bystrica;
 • uznala za neopodstatnené podnety týkajúce sa obsahu vysielania, ktoré namietali, že
  • mal moderátor Richard Dírer v diskusnej relácii V politike (C.E.N., s.r.o., TA3) odvysielanej dňa 12. 6. 2022 oblečené tričko s dúhovou vlajkou a verejne sa v ňom prihlásil k homosexuálnej orientácii, čím podľa podávateľov podnetov prezentoval subjektívne názory, rezignoval na rolu nestranného moderátora, robil propagandu komunite LGBTI a ohrozoval psychický a morálny vývin maloletých (6 podnetov),
  • v epizóde seriálu Rebelka z dobrej rodiny odvysielanej dňa 19. 6. 2022 (RTVS, Jednotka) bola zobrazená scéna milujúcich sa mužov, čo je podľa podávateľov podnetu poburujúce a ohrozujúce mravnú výchovu maloletých.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 7. 9. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

ZMS – zákon č. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách

Kalendár akcií

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31