Rozdiel medzi licenciou a autorizáciou 

V zmysle zákona o mediálnych službách sa oprávnenie vysielať programovú službu nazýva autorizáciou vysielania. Držiteľ autorizácie vysielania je vysielateľom. Vysielateľ s licenciou podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 je aktuálne oprávneným vysielateľom podľa zákona o mediálnych službách.

Rozhodnutia o udelení licencie vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona o mediálnych službách (1. august 2022), zostávajú v platnosti do 30. júna 2023 a považujú sa za rozhodnutia o autorizácii vysielania; v časti týkajúcej sa pridelenej frekvencie sa považujú za rozhodnutia o udelení licencie podľa zákona o mediálnych službách.

V zmysle zákona o mediálnych službách ďalej platí, že licenciou sa vysielateľovi prideľuje výlučne frekvencia na účely vysielania rozhlasovej programovej služby analógovým terestriálnym vysielaním. Licenciu možno udeliť len osobe, ktorá je držiteľom autorizácie vysielania.

O podrobnostiach nevyhnutnej súčinnosti vysielateľov v kontexte prechodu licencií na autorizácie budú vysielatelia informovaní prostredníctvom listu, ktorý im Rada pre mediálne služby zašle do konca roku 2022.