Akčné plány vysielateľov a poskytovateľov AVMS

Na tomto mieste budú zverejnené akčné plány vysielateľov a poskytovateľov AVMS zamerané na trvalé a postupné zabezpečenie multimodálneho prístupu k televíznej programovej službe osobám so zdravotným postihnutím v súlade so zákonom o mediálnych službách. 

Akčný plán na 3 nasledujúce roky je vysielateľ povinný Rade pre mediálne služby predložiť vždy do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho obdobiu troch rokov, na ktoré sa akčný plán vzťahuje. 

Do 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po období troch rokov, na ktoré sa akčný plán vzťahuje, je oprávnený vysielateľ povinný predložiť aj odpočet akčného plánu. 

Povinnosť predložiť prvé ich akčné plány Rade pre mediálne služby majú vysielatelia do konca roka 2024.